1. Här finns hjälp

Kvinnojouren i Österåker

 

1. Här finns hjälp - Kvinnojouren i Österåker

 

Telefon: 08-540 600 16

 

E-Post: kvinnojoureniosteraker@gmail.com

 

Adress: Kvinnojouren i Österåker, Box 711, 184 28 Åkersberga

 

 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis. oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

www.kvinnofridslinjen.se

 

ATV (Alternativ till våld)

 

BOJ – Brottsofferjourernas Riksförbund

BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om, information om hur en polisanmälan går till, stöd vid eventuell rättegång, information om hur det går till i rättssalen, hänvisa till myndighetskontakter, hjälp att ställa krav på skadestånd, samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare. www.boj.se

 

Q-jouren – för kvinnor i missbruk

Q-jouren är en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor i missbruk. Q-jouren erbjuder stödsamtal, rådgivning och skyddat boende. Det skyddade boendet har 5 boendeplatser och bemanning dygnet runt. Q-jouren drivs av RFHL:s (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) Stockholmsavdelning.Stockholmsavdelning.

www.qjuoren.se; tel 08 - 644 20 32; qjouren@rfhl.se

 

Kvinnors Nätverk

Kvinnors Nätverk erbjuder rådgivning för dig som är utsatt för våld eller ofredande, dig som nyss kommit till Sverige och inte vet tillräckligt om de svenska hjälp- och stödorganistionerna, dig som är ung och känner dig förtryckt i hemmet, i skolan eller någon annantans, dig som vill bli aktiv i kvinnorörelsen eller bara få mer information. Rådgivningsservicen är till för att stödja första och andra generationens kvinnliga invandare och invandrarungdomar. Kvinnors Nätverk är specialiserade på frågor gällande familjeliv, arbete, utveckling och integration i det svenska samhället. www.kvinnonet.net

 

RFSL:s brottsofferjour

Genom RFSL:s brottsofferjour kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med om. Du kan prata med RFSL:s brottsofferjour om hur du har det på telefon eller via mail, eller så kan du komma till deras besöksadress i Stockholm.

www.rfsl.se/brottsoffer

 

Unizon – Sveriges kvinno- och tjejjorers riksförbund

Unizon (fd SKR) är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor.

www.kvinnojouren.se

 

Rädda barnen

Rädda barnen verkar för att barn varaktigt får det bättre. Rädda barnen har en föräldratelefon där de som svarar lyssnar, ger dig stöd och hjälp med att sortera i tankar och känslor om barn och föräldraskap. Ditt samtal är anonymt och kostar inte mer än en samtalsmarkering.

www.rb.se

 

Slagfärdiga

En organisation skapad av och för personer som någon gång i livet har upplevt sexuellt, psykiskt, fysiskt våld eller hot om våld i en nära relation:

www.slagfardiga.org

 

Bris

Barnens rätt i samhället finns för dig som är upp till 18 år och som behöver ringa, maila och chatta med någon som lyssnar.

www.bris.se

 

Juridiskt stöd

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja alla brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen. Brottsoffermyndighetens hemsida samlar svar på vanliga frågor för dig som har blivit utsatt för brott. Här finns även Brottsofferportalen och Rättegångsskolan, se nedan. www.brottsoffermyndigheten.se

 

Brottsofferportalen

På Brottsofferportalen finns svar på hur olika organisationer och myndigheter kan hjälpa dig som utsatts för ett brott. Här finns svar på en mängd praktiska och emotionella frågor: Vad gör jag nu? Måste jag själv agera? Hur gör jag då? Kan man verkligen känna som jag gör? Vem skall jag vända mig till? Vad innebär en rättegång?

www.brottsofferportalen.se

 

Rättegångsskolan

Om du har utsatts för brott står du troligen inför en ovan situation som kan göra dig orolig och osäker. Om brottet har polisanmälts inleds en kedja av händelser där du som brottsoffer och flera myndigheter och organisationer kan vara inblandade. Kanske kommer brottet att behandlas i domstol. Det kan vara svårt att veta vart du ska vända dig för att få stöd och för att få svar på dina frågor.

www.rattegangsskolan.se

 

Organisationer/myndigheter och sajter som arbetar med opinionsbildning, utbildning, statistik och information

Machofabriken

Ett utbildningsprojekt om normer kring manlighet, som ägs av Roks, SKR och Män för jämställdhet. Läs mer på Machofabrikens hemsida:

www.machofabriken.seBrottsofferportalen

 

Nationella samordnaren mot våld i nära relationer

Sedan maj 2012 arbetar Carin Götblad, före detta polismästare i Stockholms län, som nationell samordnare mot våld i nära relationer. Tillsammans med sitt kansli ska hon komma med förslag, väcka debatt, stimulera samverkan och på andra sätt medverka till att arbetet mot våld i nära relationer utvecklas. Följ deras arbete på:

www.relationsvald.se

 

Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

www.nck.uu.se

 

BO - Barnombudsmannen

Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). BO har inte rätt att ingripa i enskilda fall.

www.bo.se

 

Amnesty

Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. De utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta.

www.amnesty.se

 

ECPAT Sverige

ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism.

www.ecpat.se

 

Forum för Frivilligt Socialt Arbete

Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation som arbetar med opinionsbildning och verksamhetsstöd till frivilligorganisationer i syfte att förbättra förutsättningarna för det frivilliga sociala arbetet.

www.socialforum.se

 

Forum – Kvinnor och Funktionshinder

Föreningen Forum – Kvinnor och Funktionshinder ska genom information, attitydpåverkan och samverkan med myndigheter och organisationer verka för kvinnor med funktionsnedsättning, deras rätt till makten över sina egna liv och inflytande i samhället.

www.kvinnor-funktionshinder.se

 

Fredrika Bremerförbundet

Fredrika Bremerförbundet delar ut stipendier och bidrag, samt bedriver opinionsarbete. Fredrika Bremerförbundet verkar för att kvinnor och män tar lika stort ansvar för hem och barn, att män tar ansvar för sin sexualitet och sin styrka så att kvinno- och barnafrid råder såväl inom som utom hemmets väggar.

www.fredrikabremer.se

 

UN Women Sverige

UN Women Sverige är en svensk nationell kommitté som stödjer UN Women, FN:s jämställdhetsorganisation, och följer upp hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen. UN Womens huvudkontor ligger vid FN i New York, USA. unwomen.se

 

Glöm aldrig Pela och Fadime Riksföreningen

Glöm aldrig Pela och Fadime arbetar med att hjälpa utsatta invandrarkvinnor och -flickor. Målet är att informera dem om deras möjligheter till hjälp i det svenska samhället, informera dem om deras självklara mänskliga rättigheter samt att ge dem råd. Föreningen arbetar även mot att förebygga våld mot kvinnor genom att ta upp frågorna i samhället genom diskussion, debatt och seminarier. www.pelafadime.se

 

Varken hora eller kuvad

En feministisk och antirasitisk gräsrotsrörelse:

www.varkenhoraellerkuvad.se

 

Hedersrelaterat förtryck och våld

Länsstyrelsen Östergötlands webbplats om hedersrelaterat förtryck och våld vänder sig i första hand till tjänstemän. Här kan du lära dig mer om vad hedersrelaterat förtryck och våld är, se vilka insatser som sker på nationell nivå och i just ditt län.

www.hedersfortryck.se

 

KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotika-frågor

KSAN arbetar med frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel utifrån flickors och kvinnors perspektiv. Verksamheten består i att sprida information, att öka förståelsen för sambandet mellan bruk och skador, att stimulera till debatt, att påverka attityder och värderingar samt att följa och stödja forskning.

www.ksan.se

 

Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna stödjer Kvinnors organisering i konfliktområden.

www.iktk.se

 

RFSU

RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning för ett jämlikt och jämställt samhälle där människor inte utnyttjas eller diskrimineras sexuellt, utan där sexualiteten är en källa till glädje och njutning, och en positiv kraft i människors liv.

www.rfsu.se

 

Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobbys uppdrag är att samla den svenska kvinnorörelsen och att arbeta för kvinnors demokratiska förutsättningar och livsvillkor i samhället. Verksamheten utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action.

www.sverigeskvinnolobby.se

 

Sveriges Kommuner och Landsting

Med utgångspunkt i ett kongressuppdrag vill Sveriges Kommuner och Landsting verka för att det utvecklas framgångsrika modeller för att förhindra hot och våld mot kvinnor och barn. Förbundet vill också främja samverkan mellan berörda instanser för att hitta bra lösningar för utsatta kvinnor. www.skl.se/kvinnofrid

 

Länsstyrelserna

Viktiga uppgifter för länsstyrelsen är att samordna, stödja och följa upp jämställdhetsarbetet i länet. De bidrar även till ökad kunskap om den betydelse jämställdheten har för samhället genom till exempel samhällsanalyser, seminarier och projektverksamhet.

www.lst.se/lst/sv/amnen/Jamstalldhet

 

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet. Rättsväsendet består av myndigheter som polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. www.bra.se

Nationella samordnaren mot våld i nära relationer

Sedan maj 2012 arbetar Carin Götblad, före detta polismästare i Stockholms län, som nationell samordnare mot våld i nära relationer. Tillsammans med sitt kansli ska hon komma med förslag, väcka debatt, stimulera samverkan och på andra sätt medverka till att arbetet mot våld i nära relationer utvecklas. Följ deras arbete på:

www.relationsvald.se

 

Stödorganisationer för män och killar

Män för jämställdhet

Män för jämställdhet verkar för kvinnofrid och mot mäns våld och övergrepp.

www.mfj.se

 

Riksorganisationen Sveriges Professionella Kriscentra för Män

Riksorganisationen Sveriges Professionella Kriscentra för Män samlar kriscentra som har professionella behandlare/rådgivare anställda. Dessa kriscentra har till sin huvudsakliga uppgift att arbeta med män i olika krissituationer samt med mäns problem kring aggressivitet och våld. www.rikskriscentraforman.se

 

Killfrågor.se

En "pratkompis på nätet" för alla som känner sig som killar.

www.killfrågor.se

 

ATV (Alternativ till våld)ATV

 

Tips och idéer?

Har du tips på en sajt eller blogg som vi borde länka till? Mejla Kvinnojouren i Österåker.