5. Fakta & Statistik

Kvinnojouren i Österåker

 

5. Fakta och statistik

 

Mäns våld mot kvinnor

 

Att män utsätter kvinnor för våld är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper.

 

FN har fastslagit i Kvinnokonventionen, att mäns våld mot kvinnor, våldtäkt, incest och prostitution har sin förklaring i den maktobalans som finns mellan könen. Även pornografi är en sådan yttring.

 

Kvinnokonventionen – konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor – antogs av FN:s generalförsamling 1979. Konventionen trädde i kraft i september 1981 och hittills har 173 stater ratificerat den. En av de få stater som fortfarande inte har skrivit på är USA.

 

Kvinnokonventionen innehåller 30 artiklar som rör kvinnans rättigheter inom alla områden. Kvinnodiskrimineringskommittén (CEDAW) övervakar hur Kvinnokonventionen följs. De länder som ratificerat Kvinnokonventionen måste vart fjärde år rapportera till CEDAW om hur man lever upp till Kvinnokonventionens olika artiklar. Kvinnor som har utsatts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter enligt Kvinnokonventionen, kan framföra sina klagomål till FN för att få upprättelse och kompensation.

 

FN har en databas om våld mot kvinnor. Här finns information om våldets omfattning, typ och följder och hur effektiva olika lagar och program är, samt information om hur våldet kan bekämpas. Informationen i databasen bygger bland annat på frågeformulär som regeringar fyllt i.

 

Fakta och statistik

Här har vi sammanställt fakta och statistik över omfattningen av mäns våld mot kvinnor i samhället hämtat från Brottsförebyggande rådet, Brå under följande rubriker:

 

 • Våldsbrott
 • Sexualbrott

 

Våldsbrott

 

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring mäns våld mot kvinnor.

År 2013 gjordes 27 056 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år.

 

 • I tre av fyra fall var den misstänkte gärningsmannen bekant med kvinnan
 • 45 procent av misshandelsfallen skedde inomhus av en person kvinnan hade en nära relation med
 • Brå har i tidigare studier uppskattat att endast vart femte fall anmäls till polisen.
 • Enligt Brå är drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor män.

 

Under 2013 anmäldes 2 136 fall av grov kvinnofridskränkning till polisen. Denna brottsrubricering inkluderar misshandel, ofredande och hemfridsbrott.

 

Konsekvenser

Enligt WHO utgör våldet ett allvarligt hot mot offrets hälsa och säkerhet. Förutom direkta fysiska skador kan det ge upphov till psykiskt lidande, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

 

Dödligt våld

I vissa fall är det så allvarligt att det leder till att den som utsätts avlider.

I genomsnitt 20 kvinnor misshandlas till döds varje år av en närstående, och i 17 fall är gärningsmannen en man som de har eller har haft en relation med. Dödligt våld i nära relationer är ofta resultatet av en längre tids våldsutövning . Läs mer om dödligt våld i Brås rapport.

 

Våld mot män

2013 anmäldes 35 668 fall av misshandel mot män över 18 år.

 • I 38 procent av fallen var den misstänkte bekant med offret
 • I 10 procent av fallen skedde misshandeln inomhus av en person som offret hade en nära relation med.

 

Män drabbas alltså i högre utsträckning av våld, enligt Brå, men i mindre utsträckning av våld i nära relationer. I 82 procent av alla anmälda misshandelsfall är den misstänkte en man.

 

Sexualbrott

 

År 2011 polisanmäldes, enligt Brå, 17 700 sexualbrott i Sverige, vilket inkluderar bland annat sexuellt ofredande, sexuellt tvång eller våldtäkt.

 

 • 50 procent av brotten klassas som sexuellt ofredande eller blottning.
 • Våldtäkt och försök till våldtäkt står för 33 procent av alla anmälda sexualbrott.
 • 97 procent av de vuxna som anmälde våldtäkt var kvinnor.
 • Av dem som misstänks för seualbrott är 98 procent män
 • I 32 procent av de anmälda våldtäkterna var offret under 15 år
 • Bara 23 procent av sexualbrotten anmäls enligt Brås nationella trygghetsundersökning
 • Av de våldtäkter som faktiskt anmäls går bara ungefär 8 procent till åtal.

 

Antalet anmälda sexualbrott har femdubblats över en trettioårsperiod. Antalet anmälningar ökar inom samtliga kategorier. Det finns anledning att tro att vissa typer av sexualbrott verkligen har ökat, mycket till följd av förändringar i samhället, till exempel kontakter med okända via Internet, fler barer och pubar samt ökad alkoholkonsumtion. Men ökningen beror framför allt på en allmänt ökad benägenhet att anmäla samt på lagändringar som lett till att fler brott nu bedöms som våldtäkt.